การสั่งชื่อ-สั่งทำ
วิธีการชำระเงิน
วิธีการรับสินค้า
Download
โปรแกรม  อีสาน ฟาร์ม   
Esan Farm

วิสาหกิจชุมชน
ปรับปรุงโคเนื้อกำแพงแสน อีสาน
โคกสี

รหัสทะเบียน
4-40-01-03/1-0005

สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
ทะเบียนสมาชิกเลขที่

P490739

หมู่7 บ้านหนองไหล
 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4000


Download คลิป VDO โฆษณาฉลองสิริราชครบ 60 ปี
ชมวีดีโอ รับเสด็จ วันที่ 9 มิถุนายน 2549
เว็บพันธมิตร

ลิงค์
องค์การบริหารส่วนตำบล

- อบต. พระลับ
- อบต. โคกสี
- อบต. บึงเนียม

การบริหารงาน ต.โคกสี
มี 15 หมู่บ้าน

<บ้านหนองไหล หมู่ 7
<บ้านหนองบัวทอง หมู่ 9
<บ้านโคกสี หมู่ 1

<บ้านโคกสี หมู่ 2

<บ้านโคกสี หมู่ 13

<บ้านโคกสี หมู่ 14

<บ้านโคกแปะ
หมู่ 12
<บ้านเลิง
หมู่ 8
<บ้านพรหมนิมิตร
หมู่ 4
<บ้านหนองเต่า
หมู่ 5
<บ้านยางย่อง
หมู่ 3
<บ้านบึงเรือใหญ่
หมู่ 10
<บ้านหนองหัววัว
หมู่ 6
<บ้านท่าพระทราย
หมู่ 11

สถานที่สำคัณของตำบลโคกสี

<องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
<วัดป่าเจริญธรรม
<สถาบันเทคโนฯ ราชมงคล (กลเกษตร)
<โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
<โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
<ค่ายลูกเสือแก่นนคร
<สถานีโทรทัศน์ ช่อง ITV
<สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท.
<สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3
<สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
   การศึกษา

 สถาบันการศึกษาขอนแก่น

 <มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 <ม.ภาคฯ(NEU)
 <ม.ราชมงคลฯ
 <วิทยาลัยเทคนิคฯ
 <วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
 <ร.ร.สาธิต มข.
 <ร.ร ขอนแก่นวิทยายน
 <ร.ร.กัลยาณวัตร    
 <ร.ร.แก่นนครฯ
 <รร.ขามแก่นนคร
 <รร.ชุมแพศึกษา
 <รร.ภูเวียงวิทยาคม
 <รร.น้ำพองศึกษา
 <รร.หนองเรือวิทยา
 <รร.ขอนแก่นวิเทศฯ

<E-SAAN software park
< SIPA(ซิป้าขอนแก่น)

<สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น


สถาบันการเงินในประเทศ
=ธนาคารกรุงเทพ
=ธนาคารกรุงไทย
=ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
=ธนาคารกสิกรไทย
=ธนาคารซิตี้แบงค์
=ธนาคารทหารไทย
=ธนาคารไทยพาณิชย์
=ธนาคารนครหลวงไทย
=ธนาคารเพื่อการเกษตร
  และสหกรณ์การเกษตร

=ธนาคารเพื่อการส่งออก
  และนำเข้าแห่งประเทศไทย

=ธนาคารแห่งประเทศไทย
=ธนาคารออมสิน
=ธนาคารอาคารสงเคราะห์
=ธนาคารเอเชีย
=ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
=บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม-
  แห่งประเทศไทย

=บรรษัทประกันสินเชื่อ- 
 
อุตสาหกรรมขนาดย่อม
หน่วยงานที่สำคัญทางเศรษฐกิจ

=กระทรวงการคลัง
=กรมศุลกากร
=กรมสรรพสามิต
=กรมสรรพากร
=กรมธนารักษ
=กรมบัญชีกลาง
=สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
=สำนักงานคณะกรรมการ-
  ข้อมูลข่าวสารของราชการ

=สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ- 
 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต
=สำนักงบประมาณ
=สำนักงานคณะกรรม-
  การส่งเสริมการลงทุน

=สำนักงานสถิติแห่งชาติ
=กระทรวงพาณิชย
=กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
=ธนาคารแห่งประเทศไทย
=ธนาคารโลก
=ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย
=ธนาคารเพื่อการชำระหนี้-
  ระหว่างประเทศ

=องค์กรการค้าโลก
=ส่วนอนุมัติพิเศษ (SAB)
=หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย
=สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
=กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

=กรมส่งเสริมการเกษตร

=กรมวิชาการเกษตร

=สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

=อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร
=ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
=กรมการค้าต่างประเทศ
=กรมการค้าภายใน

=กรมการประกันภัย

=กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

=กรมทรัพย์สินทางปัญญา
=กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

=กรมส่งเสริมการส่งออก

=ภูมิปัญญาไทยดอทคอม

ข่าวสารกองอาหารสัตว์ 
แฟ้มข่าวย้อนหลังกองอาหารสัตว์

เว็บไซน์ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว    นครราชสีมา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎรฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส


สถานีพัฒนาอาหารสัตว์

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด


องค์กรระหว่างประเทศ

=กระทรวงการคลัง ประเทศญี่ปุ่น
=กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
=ธนาคารเพื่อการชำระหน
ี้- 
  ระหว่างประเทศ

=ธนาคารโลก
=องค์กรการค้าโลก

มหาวิทยาลัยของรัฐ

=มหาวิทยาลัยรามคำแหง
=มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
=มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
=มหาวิทยาลัยขอนแก่น
=จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
=มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
=มหาวิทยาลัยนเรศวร
=มหาวิทยาลัยบูรพา
=มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
=มหาวิทยาลัยมหิดล
=มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
=มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
=มหาวิทยาลัยศิลปากร
=มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
=มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
=มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
=มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
=มหาวิทยาลัยแม่โจ้
=สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
=สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-
  พระนครเหนือ

=มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- 
  พระจอมเกล้าธนบุร

=สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง


มหาวิทยาลัยของเอกชน

+มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
+ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
+ มหาวิทยาลัยชินวัตร
+ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
+ มหาวิทยาลัยพายัพ
+ มหาวิทยาลัยรังสิต
+ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
+ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์-
   และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

+ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
+ มหาวิทยาลัยสยาม
+ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
+ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต
+ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
+ มหาวิทยาลัยเกริก
+ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
+ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น
+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
+ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
+ มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
+ มหาวิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์- 
   แสตมฟอร์ด

+ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
+มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
+ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
+ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
+ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต-
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย

+ มหาวิทยาลัยราชธานี
+ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
บอร์ด : ร้านกาแฟแห่งเสรีภาพ   Pantip เพื่อมุมมองใหม่ .uthaisak ,ผ้า

 
E-mail :
es_koksi@hotmail.com Webmaster mobile :
087-8659502


   
  ยินดีต้อนรับเว็บ koksi.net ปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อกำแพงแสนนโยบายวิสาหกิจชุมชน

" ปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อกำแพงแสน ผลิตแม่พันธุ์กำแพงแสน
ผลิตโคขุนกำแพงแสน และเนิ้อคุณภาพ "
koksi

" KS "
ES อีสาน ฟาร์ม เศรษฐกิจพอเพียง
 รักบ้านเกิด


 เกษตรพลิกฟื้นชาติ


 รากฐานไทย


 ตลาดสินค้าเกษตร


 รักบ้านเกิดท่องเทียวไทย >สมาชิกไปเยี่ยมชม ป่าลาน ฟาร์ม ลพบุลี  04/12/2548

 >สมาชิกไปเยี่ยมชม คาวบอย ฟาร์ม โคราช
04/12/2548

 >สมาชิกไปเยี่ยมชม ดงประดู่ ฟาร์ม โคราช 04/12/2548

วิสาหกิจชุมชน เพื่อชุมชน
วิสาหกิจชุมชนปรับปรุงพันธุ์โคกำแพงแสนและโคขุน
บ้านหนองไหล-หนองบัวทอง
วิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารโคเนื้อบ้านหนองไหล-หนองบัวทอง


Welcome to Koksi.th.gs and koksi.net, the online resource
for the tumbol koksi khonkaen city .
Also providing the informations about news,
daily events and many koksi websites.
พื้นที่ไกล้เคียง


ปศุสัตว์ Web Directory

 หน่วยงานกรมปศุสัตว์- ส่วนกลาง
     <กองคลัง < กองการเจ้าหน้าที่ <กองแผนงาน <กองอาหารสัตว< กองบำรุงพันธุ์สัตว์
     <กองนิติการ <กลุ่มตรวจสอบภายใน <สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาต
     <ศูนย์สารสนเทศ < สำนักควบคุม ป้องกั และบำบัดโรคสัตว์
     <สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน 
     <สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ <สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
     <สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
     <สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
     <กลุ่มพัฒนาระบบริหาร <สำนักเลขานุการกรม
     <งานวิจัยกระบือ (กองบำรุงพันธุ์สัตว์)
 @ หน่วยงานกรมปศุสัตว์ - ภูมิภาค
     <เขตปศุสัตว์ที่ 1 <เขตปศุสัตว์ที่ 2 <เขตปศุสัตว์ที่ 3  <ขตปศุสัตว์ที่ 4
     <เขตปศุสัตว์ที่ 5 <เขตปศุสัตว์ที่ 6 <เขตปศุสัตว์ที่ 7  < เขตปศุสัตว์ที่ 8
     <เขตปศุสัตว์ที่ 9

     <สัตว์แพทย์สภา <สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์  <ศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารกรมปศุสัตว์
     <สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยดาวน์โหลดแบบบ้าน อาคาร รั้ว ป้าย ลำเหมือง (Autocad2006)winra

+Download Font Autocad
+แบบอาคารอเนกประสงค์ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร (อาคารชั้นเดียว)
+แบบรั้ว กว้าง 3.00 เมตร เหล็กดัดโค้ง พร้อมป้าย อบต.เป็นหินแกรนิตสีดำ
+แบบรั้วคานคอนกรีตก่ออิฐ 2 ก้อน บนเป็น เหล็กกล่อง พร้อมแบบ ป้ายประชาสัมพันธ ์ โครงการ +แบบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร (อาคารชั้นเดียว) +แบบถังน้ำคู่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
+แบบบ้านเอื้ออาทร
+คลองส่งน้ำขนาดเล็ก โรงเก็บของขนาด 6.00 X 10.00 เมตร (อาคารชั้นเดียว)
+รางระบายน้ำ มีหลายขนาดให้เลือก ตามตาราง แบบเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 เมตร
+ห้องน้ำส้วมขนาด 1.50 X 2.00 M. จำนวน 2 ห้อง
+ศาลพระภูมิภายในที่ทำการ อบต.
+อาคารหอประชุมขนาด 15.50x30.50 และต้องขอขอบคุณ
  คุณอนุพนธ์ พวงบุตรที่เอื้อเฟื้อแบบ download

   ขอมูลจาก ชมรมช่างโยธา อปท.


แบบอาคาร รั้ว ป้าย ลำเหมือง Autocad 2000

=1. แบบ ถังน้ำคู่กัน ตั้งเรียงกันเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1.00 X 0.40 เมตร
=2. แบบ ป้ายโครงการคัดลอกมาจากแบบมาตรฐาน
      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
=3. แบบ เสาธงขนาดเล็กเหมาะสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
=4. แบบ อาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียวขนาดกว้าง 5.00 X 16.00 เมตร  
=5. แบบ ห้องน้ำ - ส้วม จำนวน 2 ห้องติดกัน
=6. แบบ รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 3.00 เมตร 
=7. แบบ รางระบายน้ำ มีหลายขนาดให้เลือกดูตามตาราง  
=8. แบบ โรงเก็บของขนาด 6.00 X 10.00 เมตร  
=9. แบบ อาคารอเนกประสงค์ 6.00 X 24.00 เมตร 
=10. แบบ อาคารศาลาป่าช้า 6.00 X 16.00 เมตร
  
   ขอมูลจาก ชมรมช่างโยธา อปท.

ข้อมูลเกี่ยวกับงานช่างโยธา(ข้อมูลล่าสุด) 

+ราคากลางจากกระทรวงพาณิชย ์ 
+ถาม-ตอบปัญหาค่า K พร้อมตัวอย่างการคิด ค่า K
+บัญชีราคามาตรฐานคุรุภัณฑ์ ปี 2549

+บัญชีราคามาตรฐานคุรุภัณฑ์ ปี 2550
+บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2549 ( ให้ใช้ตั้งแต่ พฤษภาคม
  2548 เป็นต้นไป) เกณฑ์ราคาต่างๆ

+ราคาวัสดุก่อสร้างมวล รวมต่อหน่วยตามาตรฐานงานช่าง (มีนาคม 2548)
+บัญชีค่าแรงงานที่ใช้ประกอบการถอด แบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
  ปี 2548 (มีนาคม 2548)

+หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างของทางราชการ [Factor F ]
+ตารางค่าขนส่งสำหรับประมาณราคา
+ดัชนีที่ใช้ในการคำนวณ ค่า K
+รายงานการอนุมัติเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K)
+เกณฑ์ราคาพื้นฐานของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2548
+งานวางท่อกลม พร้อมค่าขนส่ง ค่าวางและยาแนว
+หลักเกณการใช้ แฟคเตอร์ เอฟ และ แฟคเตอร์เอฟ งานก่อสร้างอาคาร ดอกเบี้ย 8 %
+หลักเกณการใช้ แฟคเตอร์ เอฟ และ แฟคเตอร์เอฟ งานก่อสร้างทาง ดอกเบี้ย 8 %
+หลักเกณการใช้แฟคเตอร์ เอฟ และแฟคเตอร์เอฟ งานสะพาน และท่อเหลี่ยม ดอกเบี้ย 8 %
เลขทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
3400101507047

จำนวนผู้เข้าชม


 

 <ขอนแก่น  
 <อุดรธานี 
 <หนองคาย
 <หนองบัวลำภู 
 <เลย
 <สกลนคร
 <นครพนม
 <กาฬสินธุ์
 <มุกดาหาร
 <มหาสารคาม 
 <ชัยภูมิ
 <นครราชสีมา
 <บรีรัมย์
 <สุรินทร์
 <ศรีสะเกษ
 <อุบลราชธานี
 <ยโสธร
 <อำนาจเจริญ
 <ร้อยเอ็ด


 <เชียงราย
 <แม่ฮ่องสอน
 <เชียงใหม่
 <พะเยา
 <ลำปาง
 <ลำพูน
 <น่าน
 <แพร่
 <ตาก
 <สุโขทัย
 <อุตรดิตถ์
 <พิษณุโลก
 <กำแพงเพรช
 <พิจิตร
 <เพชรบูรณ์
 <นครสวรรค์
 <อุทัยธานี
 <ชัยนาท
 

 <กรุงเทพฯ
 <ปทุมธานี
 <อยุทธยา
 <อ่างทอง
 <สระบุรี
 <สิงห์บุรี
 <ลพบุลี
 <สุพรรณบุรี
 <กาญจนบุรี
 <นครนายก
 <ปราจีนบุรี
 <สระแก้ว
 <ฉะเชิงเทรา
 <สมุทรปราการ
 <นครปฐม
 <ราชบุรี
 <สมุทสาคร
 <สมุทสงคราม
 <ชลบุรี
 <ระยอง
 <จันทบุรี
 <ตราด
 <เพชรบุรี
 <ประจวบ


 <ชุมพร
 <ระนอง
 <สุราษฏร์ธานี
 <พังงา
 <กระบี
 <นครศรีธรรมราช
 <พัทลุง
 <ตรัง
 <สตูล
 <สงขลา
 <ปัตตานี
 <ยะลา
 <นราธิวาส


รายชื่อวิสาหกิจชุมชน
ทั่วประเทศ เร็ว ๆ นี้

เคล็ดลับ-วิธีการ

• เลี้ยงปลากัดสร้างรายได้
• เลี้ยงปลาหางนกยูงให้สีสวย
• การเลี้ยงปลาแรด
• ทำไร่นาสวนผสม
• ปลูกกระท้อน
• ปลูกกุหลาบ
• ปลูกข้าวโพดหวาน
• ปลูกข้าวโพดอ่อน
• ปลูกดอกทานตะวัน
• ปลูกดาวเรือง
• ปลูกแตงโมขายเมล็ดแห้ง
• ปลูกถั่วเขียว>>>เคล็ดลับ-วิธีการ
> ธุรกิจเกษตร/ปศุสัตว์
> ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร/เครื่องดื่ม
>ตกแต่งบ้าน/ /เฟอร์นิเจอร์
> การบริหารการผลิต/วัตถุดิบ เว็บบริการ


ราคาคอมฯและอุปกรณ


จองตั๋วเดินทาง


Hot Web

 <hotmail.om
 <yahoo.com  
 <กระปุกดอทคอม

 <พันทิปดอทคอม
 <หรรษาดอทคอม
 <สนุกดอทคอม
 <โพสแก็งดอทคอม
 <สยามซ่าดอทคอม
 <ที่นี่ดอทคอม
 <เอ็มไทยดอทคอม
 <เด็ก-ดี ดอทคอม
 <ส่ง sms ฟรี tttonline.net


 เว็บสำหรับสอน photoshop
 <http://www.thaigraph.com

 <soccerthai.net
 <thaimanutd.com
 <thailand.arsenal.com

 <สยามสปอร์ต
<www.HongMarnZ

นิตยสารแม่และเด็ก

<real-parenting.com

หนังสือพิมพ์
 <ไทยรัฐ <ผู้จัดการ <มติชน
 < เดลินิวส์ <ข่าวสด <ไทยโพสต์
  < แนวหน้า  < กรุงเทพธุรกิจ
  <สยามรัฐ <คมชัดลึก
  <บ้านเมือง <สำนักข่าวไทย
  <ฐานเศรษฐกิจ <เสรีรายวัน
  <โลกวันนี้  <กรมประชาสัมพันธ์ 
  <บางกอกโพสต์  < INN
  <โพสต์ทูเดย์ <เนชั่น
  <บิสิเนสไทย < กระแสหุ้น
 <ประชาชาติธุรกิจ <บีอีซี
 <พิมพ์ไทย <ซิงหว่า

โทรทัศน์และวิทยุ

<ASTV
<ช่อง 3 <ช่อง 5 <- ช่อง 7 
< ช่อง 9 <ช่อง 11 <ไอทีวี
<UBC < Nation
< iPTV <TGN  
<A-time
< BBC  <ไทยออนไลน์
<ShockFM
<Voice of America
<88.5 F.M. MAX
<106 LIFE F.M


 แปล ไทย-อังกฤษ

ว็บอ้างอิงด้านงานโยธา

= กรมโยธาธิการและผังเมือง
= กรมทางหลวงชนบท
= กรมชลประทาน
= กรมทรัพยากรน้ำ
= กรมทรัพยากรธรณี
= กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
= วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
= สภาวิศวกร
= สมาคมสถาปนิกสยาม
= สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย
= สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

LINK ที่เกี่ยวข้อง

= กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กลุ่มรักพัฒนาท้องถิ่้น
= ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
= ร้องเรียน ระฆังห่วงใย
= สำนักงาน สกถ.
= กรมบัญชีกลาง
= ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
= สนง.พัฒนาระบบราชการ
= กระทรวงมหาดไทย
= ศาลปกครอง
= กฏหมายรัฐธรรมนูญ
= สำนักงบประมาณ
= คุณถามเราตอบ ราคากลาง
= สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
link ข่าวเด่น  


Video Clipโฆษณา ทาง ทีวี
Down Load 
เอกสารเผยแพร่
ไฟล์ pdf
กองอาหารสัคว์โดยใช้โปรแกรม Acrobat

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

+ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุร
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎ-
   นครศรีธรรมราช
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎ- 
   บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
   พระนครศรีอยุธยา
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธาน
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตร
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี-
  วิทยาลงกรณ์
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ

  
Copyright © 2006
    Webmaster koksi    
บ้านหนองไหล ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Webmaster Mobile: 087-8659502
E-mail: es_koksi@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนฯ ติดต่อ
นายพีระพงษ์ เวฬุวนาทร